Malli tietosuojaselosteesta

Tämä tietosuojaselostemalli on suunniteltu golf-ammattilaisille ja muille palveluntuottajille, jotka käyttävät Birdietimea asiakkaidensa kanssa. Huomaathan, että malli on yleinen ja voi kaivata täydennyksiä toiminnastasi riippuen.

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Pro (Y-tunnus tai henkilötunnus)
Osoite
Puhelinnumero, sähköposti ja muut osoitteet

Yhteyshenkilö (jos pro on yhtiö)


Rekisterin nimi
Golfopetuksen ja -tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämiseen.

Jos rekisteröity ei toimita tapahtumaan ilmoittautumiseen tarvittavia tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua opetukseen tai tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja osallistujan väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän opetuksen tai tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun tämä säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään opetukseen tai tapahtumaan osallistujia tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän opetukseen tai tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, sukupuoli tai allergiatiedot. Tieto iästä ja sukupuolesta saattaa olla tarpeen esimerkiksi oikeanlaisten golfmailojen valinnassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa Rekisterinpitäjän organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei Rekisterinpitäjän kotipaikka ole EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso
auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  1. Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  2. Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua hänestä rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle. Sähköposti katsotaan kirjalliseksi pyynnöksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää muutoksia vain niihin tietoihin, jotka on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  3. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  4. Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.